Máu loại máy tính

Một máy tính dựa trên các nhóm máu của cả cha lẫn mẹ, cho thấy có thể có nhóm máu của trẻ em của họ. Với tính, bạn có thể dễ dàng xem có thể nhóm máu của những đứa trẻ.